کنستانتره 2.5 درصد ویگر
  • vigor.png

این محصول در یک مرحله فرموله گردیده و از جیره های پیشنهادی با قیمت مناسب برخوردار است. این کنسانتره به مرغدارانی پیشنهاد می گردد که فارم آنها در مناطق مرتفغ واقع است و محدودیت رشد ملایمی را به خصوص در ابتدای دوره پرورش اعمال می نمایند. لازم به توضیح است این محضول قابلیت دارد در نیمه دوم پرورش به خوبی وزن گله را به شرایظ مورد انتظار برساند

Project information
نوع کنستانتره: Bow Themes
درصد کنسانتره: Design
تعداد مراحل: Mobile app design
برند اختصاصی: May 20, 2015