کنستانتره 2.5 درصد اپکس A
  • apex-a.png

کنستانتره 2.5 درصد اپکس A

 

در این محصول غلظت اسیدهای آمینه ضروری شامل متیونین، لیزین و ترئونین بسیار بالا است و در نتیجه جیره های پیشنهادی این کنسانتره نزدیک به ایده آل های نیاز پرنده است. لازم به ذکر است در این کنسانتره می توان از جیره های پیشنهادی با روغن بیشتر از پیشنهاد فعلی بدون افت کیفیت لاشه بهره برد و طول دوره پرورش را به حداقل رساند.
این محصول به مرغدارانی پیشنهاد می گردد که از ادوات و تجهیزات پیشرفته برخوردارند و قصد دارند در کمترین زمان ممکن با حداقل ضریب تبدیل دوره خود را به اتمام برسانند.

Project information
نوع کنستانتره: Bow Themes
درصد کنسانتره: Design
تعداد مراحل: Mobile app design
برند اختصاصی: May 20, 2015