کنستانتره 2.5 درصد گرند A
  • granda.png

کنستانتره 2.5 درصد گرند A

 

در این محصول هدف، جیره ای مقرون به صرفه و کارآمد به لحاظ عملکرد و ضریب تبدیل نسبت به قیمت تمام شده خوراک است.بعد از اتمام دوره آغازین، استفاده از این کنسانتره می تواند رشد و ضریب تبدیل خوبی را به دنبال داشته باشد و به مرغدارانی پیشنهاد می شود که به دلایل مختلف از جمله ارتفاع زیاد از سطح دریا و یا آلودگی منطقه، محدودیت رشد را در دورهپرورش اعمال می نمایند.

Project information
نوع کنستانتره: Bow Themes
درصد کنسانتره: Design
تعداد مراحل: Mobile app design
برند اختصاصی: May 20, 2015