کنستانتره 2.5 درصد نوبل A
  • nobel-a.png

کنستانتره 2.5 درصد نوبل A

 

در این محصول اسیدهای آمینه و سایر مواد مغذی به ایده آل های نیاز پرنده نزدیک است همچنین جهت استفاده بیشتر از فضای باقیمانده در جیره های پیشنهادی و حفظ تعادل کلسیم به فسفر منبع کلسیم بطور کامل در کنسانتره وارد شده و نیازی به اضافه کردن کربنات کلسیم یا صدف در جیره پیشنهادی وجود ندارد. این محصول به مرغدارانی پیشنهاد میگردد که از ادوات و تجهیزات پیشرفته برخوردارند و در جستجوی کنسانتره ای  قدرتمند با قابلیت میکس مناسب جهت رسیدن به حداکثر وزن در کوتاهترین زمان ممکن با بهترین ضریب تبدیل هستند.

Project information
نوع کنستانتره: Bow Themes
درصد کنسانتره: Design
تعداد مراحل: Mobile app design
برند اختصاصی: May 20, 2015