کنستانتره 2.5 درصد شارپ A
  • sharp-a.png

کنستانتره 2.5 درصد شارپ A

 

در این محصول تناسب خوبی بین سطح انرژی جیره های پیشنهادی و غلظت اسیدهای آمینه و سایر مواد مغذی در کنسانتره وجود دارد و به مرغدارانی پیشنهاد می گردد که در مناطق نسبتا مرتفع محدودیت رشد ملایمی را در طول دوره پرورش اعمال می کنند و از ادوات و تجهیزات مناسبی جهت پرورش برخوردارند.

Project information
نوع کنستانتره: Bow Themes
درصد کنسانتره: HTML5/Photoshop
تعداد مراحل: Jonathan Dosantos
برند اختصاصی: May 20, 2015