کنستانتره 5 درصد اسمارت A
  • smart-a.png

کنستانتره 5 درصد اسمارت A

 

در این محصول سعی شده است با کاهش فشار متابولیک کنسانتره و جیره های پیشنهادی مرغداران هزینه خوراک کمتری را در عین حفظ ضریب تبدیل داشته باشند. لذا این محصول به مرغدارانی پیشنهاد میگردد که در طول دوره محدودیت رشد ملایمی اعمال می کنند و نیز نگران میکس ریز مغذی های خود در فارم می باشند.

Project information
نوع کنستانتره: اسمارت A
درصد کنسانتره: Design
تعداد مراحل: Mobile app design
برند اختصاصی: May 20, 2015