کنستانتره 5 درصد اسپریت A
  • sprita.png

کنستانتره 5 درصد اسپریت A

در این محصول کمترین فشار متابولیک ،ارزانترین جیره های پیشنهادی وعملکردی معقول نسبت به قیمت تمام شده خوراک را می توان انتظار داشت. لذا این محصول به مرغدارانی که در مناطق مرتفع و پرخطر به لحاظ آلودگی محدودیت رشد قابل توجهی اعمال می کنند و نیز نگران میکس ریز مغذی های خوراک هستند پیشنهاد می گردد.

Project information
نوع کنستانتره: Bow Themes
درصد کنسانتره: Design
تعداد مراحل: Mobile app design
برند اختصاصی: May 20, 2015