محصولات دانش بنیان

بهبود وضعیت و شرایط اسکلتی

بهبود وضعیت و شرایط اسکلتی در طیور گوشتی

افزایش ضخامت و استحکام پوسته

افزایش ضخامت و استحکام پوسته تخم مرغ در واحد های تخمگذار و مادر

پیشگیری و کنترل سندروم آسیت

پیشگیری و کنترل سندروم آسیت در مرغ گوشتی