افزایش سن مرغ (بعد از 40 تا 45 هفتگی)، عدم تعادل و زیادی بعضی مواد معدنی سبب کاهش جذب مواد معدنی موثر در کیفیت پوسته تخم مرغ می شود. پژوهش ها بیانگر جذب بیشتر مواد معدنی ضروری به فرم آلی (کیلیت شده با اسیدهای آمینه) و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ می باشد. تنش گرمایی، شرایط قلیایی روده، آلودگی مایکوتوکسینی جیره غذایی سبب کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ می شود که با افزودنی های لازم می توان از اثرات منفی آن ها بر کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ به طور موثری کاست.

 

این محصول با تأمین مواد مغذی موثره شامل مواد معدنی کمیاب، ویتامین های ضروری و مواد بهبود دهنده در ساخت و افزایش ضخامت و استحکام پوسته تخم مرغ مفید واقع می شوند. در تأمین مواد معدنی کمیاب از اشکال آلی کیلیت شده با اسیدهای آمینه که جذب بالاتری در دستگاه گوارش دارند استفاده شده است. همچنین از ویتامین ها و مواد اسیدی کننده دستگاه گوارش و سایر مواد موثر در جذب مواد معدنی ضروری و همچنین از ویتامین های کاهش دهنده اثرات تنش عمومی و گرمایی بهره گرفته شده است.

 

مواد تشکیل دهنده محصول: مواد معدنی روی، منگنز، مس، آهن و سلنیوم به فرم کیلیت با اسیدهای آمینه؛ ویتامین ها، اسیدهای آلی و مواد افزایش دهنده جذب مواد معدنی موثر در بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و سایر مواد مجاز حجم دهنده.

مقدار مصرف: 1 تا 2 کیلوگرم در تن خوراک

وزن خالص: 10 کیلوگرم