ساز و کار و مزایای محصول آسیت پک

 

محصول فعلی که با نام تجاری آسیت پک ارائه شده است با چند ساز و کار در پیشگیری آسیت در گله موثر واقع خواهد شد:
1. کاهش هایپرتروفی قلب و فشار خون ریوی پرنده از طریق بهینه سازی تعادل اسید و باز خون و افزایش ظرفیت دریافت اکسیژن ریه ها و مویرگهای ریوی پرنده
2. بهینه سازی راندمان تنفس و مصرف اکسیژن در اندام¬های حیاتی از طریق افزایش ظرفیت حمل اکسیژن خون و آزادسازی آن در سطح بافت
3. کاهش رادیکالهای آزاد خون و سلول های حیاتی بدن از طریق فعال سازی ساز و کارهای مختلف از قبیل فعالیت موثر آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز با استفاده از آنتی اکسیدان ها  و مواد معدنی کیلیت شده آلی موثر
4. کاهش تنش گله در شرایط رشد سریع و پرورش متراکم با استفاده از ترکیبات فعال، آنتی اکسیدان ها و ویتامین های موثر

  1. کاهش مقدار ویسکوزیته  خون از طریق بهینه سازی مقدار سدیم جیره غذایی با حفظ مقدار کلر آن
    6. بهینه سازی تعادل میکرفلور روده پرنده، کاهش آلودگی های میکروبی خوراک و کاهش فشار خون ریوی با استفاده از اسیدهای آلی ویژه
    نتایج استفاده از این محصول در جیره غذایی گله های مختلف بویژه در واحدهای پرورشی واقع در مناطق مرتفع نشان داده است که این محصول با عملکرد موثری همراه بوده است.
    مقدار مصرف: 1 تا 5 کیلوگرم در تن خوراک (به همراه حذف نمک، جوش شیرین و اسیدی فایر از جیره غذایی)
    وزن خالص: 10 کیلوگرم

 

جهت توصیه های علمی – فنی درباره استفاده از محصول از قبیل شوری بیش از حد مجاز آب مصرفی گله
از طریق شماره تماس های شرکت با گروه علمی فنی شرکت ارتباط حاصل فرمایید