کنستانتره 2.5 درصد نوبل A

 

در این محصول اسیدهای آمینه و سایر مواد مغذی به ایده آل های نیاز پرنده نزدیک است همچنین جهت استفاده بیشتر از فضای باقیمانده در جیره های پیشنهادی و حفظ تعادل کلسیم به فسفر منبع کلسیم بطور کامل در کنسانتره وارد شده و نیازی به اضافه کردن کربنات کلسیم یا صدف در جیره پیشنهادی وجود ندارد. این محصول به مرغدارانی پیشنهاد میگردد که از ادوات و تجهیزات پیشرفته برخوردارند و در جستجوی کنسانتره ای  قدرتمند با قابلیت میکس مناسب جهت رسیدن به حداکثر وزن در کوتاهترین زمان ممکن با بهترین ضریب تبدیل هستند.

کنستانتره 2.5 درصد نوبل B

 

در این محصول اسیدهای آمینه و سایر مواد مغذی به ایده آل های نیاز پرنده نزدیک است همچنین جهت استفاده بیشتر از فضای باقیمانده در جیره های پیشنهادی و حفظ تعادل کلسیم به فسفر منبع کلسیم بطور کامل در کنسانتره وارد شده و نیازی به اضافه کردن کربنات کلسیم یا صدف در جیره پیشنهادی وجود ندارد. این محصول به مرغدارانی پیشنهاد میگردد که از ادوات و تجهیزات پیشرفته برخوردارند و در جستجوی کنسانتره ای  قدرتمند با قابلیت میکس مناسب جهت رسیدن به حداکثر وزن در کوتاهترین زمان ممکن با بهترین ضریب تبدیل هستند.

 

کنستانتره 2.5 درصد نوبل B