کنستانتره 5 درصد اسمارت A

 

در این محصول سعی شده است با کاهش فشار متابولیک کنسانتره و جیره های پیشنهادی مرغداران هزینه خوراک کمتری را در عین حفظ ضریب تبدیل داشته باشند. لذا این محصول به مرغدارانی پیشنهاد میگردد که در طول دوره محدودیت رشد ملایمی اعمال می کنند و نیز نگران میکس ریز مغذی های خود در فارم می باشند.

کنستانتره 5 درصد اسمارت B

 

در این محصول سعی شده است با کاهش فشار متابولیک کنسانتره و جیره های پیشنهادی مرغداران هزینه خوراک کمتری را در عین حفظ ضریب تبدیل داشته باشند. لذا این محصول به مرغدارانی پیشنهاد میگردد که در طول دوره محدودیت رشد ملایمی اعمال می کنند و نیز نگران میکس ریز مغذی های خود در فارم می باشند