کنستانتره 2.5 درصد گرند A

 

در این محصول هدف، جیره ای مقرون به صرفه و کارآمد به لحاظ عملکرد و ضریب تبدیل نسبت به قیمت تمام شده خوراک است.بعد از اتمام دوره آغازین، استفاده از این کنسانتره می تواند رشد و ضریب تبدیل خوبی را به دنبال داشته باشد و به مرغدارانی پیشنهاد می شود که به دلایل مختلف از جمله ارتفاع زیاد از سطح دریا و یا آلودگی منطقه، محدودیت رشد را در دوره پرورش اعمال می نمایند.

 

کنستانتره 2.5 درصد گرند B

 

در این محصول هدف، جیره ای مقرون به صرفه و کارآمد به لحاظ عملکرد و ضریب تبدیل نسبت به قیمت تمام شده خوراک است.بعد از اتمام دوره آغازین، استفاده از این کنسانتره می تواند رشد و ضریب تبدیل خوبی را به دنبال داشته باشد و به مرغدارانی پیشنهاد می شود که به دلایل مختلف از جمله ارتفاع زیاد از سطح دریا و یا آلودگی منطقه، محدودیت رشد را در دوره پرورش اعمال می نمایند