این محصول در یک مرحله فرموله گردیده و از جیره های پیشنهادی با قیمت مناسب برخوردار است. این کنسانتره به مرغدارانی پیشنهاد می گردد که فارم آنها در مناطق مرتفغ واقع است و محدودیت رشد ملایمی را به خصوص در ابتدای دوره پرورش اعمال می نمایند. لازم به توضیح است این محضول قابلیت دارد در نیمه دوم پرورش به خوبی وزن گله را به شرایظ مورد انتظار برساند