کنستانتره 4 درصد انیکس

 

این محصول در یک مرحله طراحی شده و غلظت اسیدهای آمینه و سایر ریز مغذی ها به ایده آل های نیاز پرنده نزدیک است. این کنسانتره از جیره های پیشنهادی مقرون به صرفه بهره می برد و نیز قابلیت اقزایش انرژی  در جیره بدون افت کیفیت لاشه را دارد. این محضول به مرغدارانی پیشنهاد میشود که غلاوه بر رشد سریع و ضریب تبدیل عالی، میکس قابل قبولی از مخضول را توقع دارند. لازم به توضیح است این محصول هم ویژگی های تراکم مواد مغذی کنسانتره 5/2 درصد و هم ویژگی میکس خوب کنسانتره های 5 درصد را دارد

کنستانتره 4 درصد انیکس