در این محصولات پس از استفاده از دان ویژه هفته اول در قالب 4 جیره اقتصادی نیاز پرنده تامین و میزان استفاده از کنسانتره بصورت پلکانی کاهش و متوسط میزان مصرف در دوره پرورش به ترتیب 5/2 و 5 درصد خواهد بود.
این محصولات یه مرغدارانی پیشنهاد میگردد که در طول دوره پرورش به جهت ارتفاع بالا از سطح دریا و یا شیوع بیماری در منطقه محدودیت رشد ملایمی اعمال میکنند و در عین حال انتظار دارند دوره پرورش را با رشد و ضریب تبدیل خوبی به پایان رسانند.