در این محصولات پس از استفاده از دان ویژه هفته اول در قالب 4 جیره اقتصادی نیاز پرنده تامین و میزان است